503 413 102

e-mail: biuro(at)creatimum.pl

Analizy i badania

Przeprowadzamy kompleksowe badania wraz z analizami poprzez diagnozę sytuacji, ocenę potencjału, analizy autorskimi metodami naukowców zaangażowanych w projekt badawczy, kończymy zaś generowaniem raportu zawierającego zestawienie wyników i wniosków z przeprowadzonej analizy. Realizujemy następujące badania i analizy w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i marketingu:

1) Ścieżki rozwoju kariery

Diagnozujemy i przedstawiamy ścieżkę rozwoju kariery zawodowej, zarówno w danej organizacji, jak i ogólnie w zawodzie – na zamówienie pracodawcy jak i klientów indywidualnych.

2) Badanie potencjału pracowniczego

Przeprowadzamy diagnozę potencjału pracowniczego w organizacji autorskimi metodami, a także z wykorzystaniem Assessment Center i Development Center.

3) Tworzenie systemów motywacyjnych

W porozumieniu z klientem opracowujemy autorski system motywacyjny dopasowany do posiadanych zasobów organizacji i możliwości ich zmian, mający na celu zwiększenie wśród pracowników zarówno wzajemną jak i indywidualną motywację do efektywniejszej pracy.

4) Badanie satysfakcji pracowników

Przygotowujemy dla klienta autorskie badanie odkrywające mocne i słabe strony organizacji w kontekście satysfakcji z pracy osób w niej zatrudnionych. Opracowujemy raport, który może posłużyć jako wsparcie we wprowadzaniu zmian w funkcjonowaniu organizacji.

5) Systemy ocen pracowniczych

Ocenianie potencjału kadrowego w jednostce jest istotnym elementem funkcjonowania organizacji. Dla klienta przygotowujemy autorskie arkusze ocen pracowników, które służą zbieraniu informacji o kompetencjach, zachowaniach i wynikach pracy. Następnie opracowujemy raport z przeprowadzonej oceny wraz z wnioskami i sugestiami dla zarządzających organizacją.

6) Wartościowanie stanowisk pracy

Planujemy cały proces badania, opisania oraz ocenienia stanowisk pracy w jednostce, klasyfikujemy poszczególne stanowiska pracy oraz ustalamy ich relatywną wartość. Cały proces przeprowadzamy w terminie dogodnym dla klienta.

7) Tajemniczy klient

Jest to nowoczesne narzędzie pozwalające organizacji ocenić przede wszystkim jakość obsługi klienta i poziom kontaktów własnych pracowników z klientem. Nasz przedstawiciel przeprowadza „pod przykrywką” klienta niezapowiedzianą wizytę w czasie normalnego dnia pracy, zaś badanie kończymy raportem zawierającym wyczerpującą ocenę jakości obsługi klienta.

8) Satysfakcja pracowników i klientów

Badanie satysfakcji pracowników pod względem wynagrodzenia, atmosfery w pracy, wykonywanych zadań i obowiązków, współpracy z przełożonymi, relacji ze współpracownikami, systemu komunikacji w firmie. Badanie satysfakcji klientów pod względem kompetencji i kultury osobistej pracowników, rzetelności otrzymywanej informacji, sprawności obsługi, jakości i kompletności towaru, terminowości i obsługi pozakupowej. Instrumenty pomiarowe opracowane zostały w ramach projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

9) Wizerunek przedsiębiorstwa wśród pracowników i klientów

Badanie wśród pracowników i klientów pod względem opinii na temat firmy panujących wewnątrz i na zewnątrz. Wizerunek firmy ma istotne znaczenie zarówno dla motywacji pracowników, jak i pozyskiwania klientów. Badanie pozwala zidentyfikować obszary problemowe i wystosować rekomendacje dla poprawy wizerunku firmy i tworzenia pozytywnych opinii. Narzędzia badawcze opracowane zostały w ramach projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.